PerMens is de nieuwe naam van Stichting Volksbond Streetcornerwork

PerMens biedt een wijkgerichte, integrale aanpak en kan bouwen op gespecialiseerde ervaring in straathoekwerk, wonen en activering. Een outreachende aanpak, de focus op cliëntparticipatie en zelfregie vormen het kloppende hart van perMens, een organisatie die werkt voor en met de meest kwetsbare mensen in de samenleving.


Straathoekwerk Jongeren

Het straathoekwerk voor jongeren wordt gedaan door Streetcornerwork. De jongeren (12-27 jaar) kampen met problemen in meerdere leefgebieden, vinden de weg niet naar hulpinstanties en dreigen het contact met de samenleving verder te verliezen. De straathoekwerkers zijn netwerkers die aansluiting zoeken bij hun leefwereld. Ze leggen proactief contact met de jongeren in hun sociale omgeving: op straat, in pleinen, parken, andere vindplaatsen en ook overlastlocaties. Door deze outreachende aanpak wordt overlast verminderd en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een vertrouwensrelatie.

De laagdrempelige begeleiding bestaat uit individuele gesprekken, het benaderen van verschillende instanties die de jongeren kunnen helpen bij het oplossen van hun problemen. Straathoekwerkers gaan ook mee naar afspraken en organiseren voorlichting en trainingen in samenwerking met andere jongerenwerkers.

Jongeren met een OGGZ-problematiek worden geholpen door Veldwerk Amsterdam.


VIA

VIA (Verbindend Integrale Aanpak) biedt ‘outreachende’ begeleiding aan jongeren tussen 18 en 27 jaar die door een veelvoud aan problemen niet meer naar school of hun werk gaan en het contact met de samenleving verder dreigen te verliezen. Instanties krijgen moeilijk grip op deze ‘kwetsbare jongeren’ of  ‘risicojongeren’.

Het doel is de situatie van de jongeren te stabiliseren, hen weer aan de slag te krijgen en te zorgen dat ze de nodige zorg en steun krijgen. VIA pakt samen met de jongeren alle factoren aan die tussen hen en een zinvolle dagbesteding staan, bijvoorbeeld schulden, psychische problemen en huisvesting.

De VIA-coaches zoeken jongeren in hun eigen omgeving op, werken laagdrempelig en gaan mee naar afspraken. Ze werken intensief samen met het netwerk rondom de jongeren (school, WPI, zorg, eigen netwerk, etc.). Ze richten zich altijd op de mogelijkheden en talenten van jongeren en stimuleren hen om zelf de regie te pakken, met als doel hun zelfredzaamheid te vergroten.

VIA biedt maatwerk: trajecten duren zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. VIA heeft geen wachtlijsten en er is geen beschikking nodig om aan te melden. Deelname aan onze trajecten vindt plaats op vrijwillige basis.

Contactgegevens Straathoekwerk Jongeren en VIA

West:

Mourad.el.Kharroubi@vbscw.nl
06-14013522

Noord:

Karl.Kaspers@vbscw.nl
06-14013599

Zuid:

Thea.van.Susteren@vbscw.nl
06-14013334

Centrum:

Martine.Peters@vbscw.nl
06-14013530

Oost:

maartje.hettinga@vbscw.nl
06-34488861

Zuidoost:

Mara.Michels@vbscw.nl
06-40793377

Nieuw West:

Mourad.Ezzoubaa@vbscw.nl (straathoekwerk jongeren)
06-14013770

Bart.Muter@vbscw.nl (VIA)
06-12939146


Straathoekwerk Volwassenen

Het straathoekwerk voor volwassenen wordt bij perMens gedaan door Veldwerk Amsterdam. De straathoekwerkers (ook ‘veldwerkers’ genoemd) richten zich op personen met een OGGZ-problematiek die zorg mijden en kampen met verslavings- en/of psychiatrische problemen. Veldwerk Amsterdam heeft veel ervaring met ‘veelplegers’ die vaak in aanraking komen met politie en justitie. De veldwerkers benaderen deze mensen actief, leggen contact en motiveren hen om hulpverleningstrajecten te starten. Er wordt stevig samengewerkt met politie en handhaving, de ondersteuning komt met voorwaarden.

Voor meer informatie:

Mohamed.Bakayan@veldwerkamsterdam.nl
06-43377705


Juridisch Jongeren Coach (JJC)

De JJC richt zich op jongeren in Nieuw-West en Oost tussen 16 en 27 jaar met een grote afstand tot de samenleving en ondersteunt hen bij financiële en juridische vragen en problemen in hun eigen omgeving.

Veel jongeren lopen vast in financiële en juridische zaken, zien geen uitweg meer en steken hun kop in het zand. Het ontbreekt hen aan (goede) basisvaardigheden en aan een stimulerend, ondersteunend netwerk. De reguliere sociaal juridische dienstverlening is voor hen te hoogdrempelig. Deze jongeren hebben baat bij extra stimulans en ondersteuning op maat.

De Juridisch Jongerencoach (JJC) zoekt de doelgroep actief op, heeft een stevige basis in de wijk en onderhoudt goede, actieve en stevige banden met formele en informele organisaties. De JJC voert een breed palet aan activiteiten uit, gericht op drie belangrijke doelen:

  • Laagdrempelige, directe financiële en/of sociaal juridische hulpverlening voor kwetsbare, moeilijk bereikbare jongeren tussen 16 en 27 jaar;
  • Preventie door het bevorderen van kennis en inzicht onder de doelgroep, waarmee hun zelfstandigheid en zelfregie worden versterkt;
  • Ondersteunen van en samenwerken met partners in de wijk, onder meer door middel van kennisdeling.

Voor meer informatie:

Bilal.el.Yacoubi@vbscw.nl
06-12908965


Raadgevers West

De raadgevers hebben als doelstelling kwetsbare ouders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond te helpen bij de opvoeding. Ze werken aan bewustwording en ondersteunen ouders in hoe zijn hun kinderen kunnen aanspreken, corrigeren en stimuleren.

De basis ligt in het winnen van vertrouwen, vervolgens kunnen de raadgevers bemiddelen tussen instellingen en helpen om taalbarrières te overbruggen. Ze geven advies over opvoeding en werken in een netwerk van hulpverleners en straathoekwerkers. Ook gaan de raadgevers in gesprek met de ouders over het (overlast)gedrag van hun kind op straat.  Daarnaast is er een raadsvrouw die moeders met een Marokkaanse achtergrond helpt en hun het vertrouwen biedt om ook gevoelige onderwerpen te bespreken.

Vaak leidt de begeleiding tot een verbetering van de communicatie tussen ouders en kind en een grotere zelfredzaamheid. De ouders vinden het prettig dat er vanuit hun perspectief naar de thuissituatie wordt gekeken. Zij ervaren het contact met de raadgever dan ook vaak als ondersteunend.

Voor meer informatie:

Mourad.el.Kharroubi@vbscw.nl
06-14013522


Ambulante begeleiding, consultatie en advies  (O)GGZ clienten

De ambulant begeleiders van perMens werken buurtgericht in gebiedsteams samen met onze veldwerkers en VIA medewerkers en bieden individuele ambulante begeleiding aan (O)GGZ clienten in een eigen woning of in een woning op naam van perMens (Omslagwoning).

Zij hebben veel ervaring met het begeleiden van clienten met complexe problematiek op verschillende levensgebieden en werken daarin nauw samen met het eventuele netwerk van een client en met andere zorgorganisaties zoals GGZ, GGD, wooncorporaties, wijkagent etc.

Door begeleiding op de verschillende levensgebieden zoveel mogelijk te combineren met zelfstandige taken, richten we ons op het bevorderen van de participatie van de clienten, het vergroten van de eigen regie en op het bevorderen van de zelfredzaamheid. We werken hierin flexibel en kunnen de begeleidingsuren op- en afschalen waar nodig. Wij staan naast de client, begeleiden en ondersteunen op maat en zijn present waar nodig.

We bieden daarnaast ook consultatie en advies aan de buurtteams, OKT en sociale basis en kunnen waar nodig de begeleiding (tijdelijk) overnemen.

  • Onze zorg coördinator of ambulant begeleider kan meedenken in een anonieme casus of we sluiten aan bij een casuïstiekoverleg. Dit kan zowel telefonisch, digitaal of live.
  • Naast het bieden van consultatie en advies bij een casus kunnen we ook mee op huisbezoek, als dat nodig is voor de inschatting van een situatie.
  • We bieden de mogelijkheid van een tijdelijke duo-begeleiding van maximaal 5 gesprekken (kortdurende ambulante ondersteuning).
  • Indien multiproblematiek en moeilijkheden op het gebied van wonen zodanig voorliggend zijn dat dit niet past binnen de begeleiding van het buurtteam of dat er meer expertise nodig is dan kan de begeleiding van de cliënt (tijdelijk) worden overgenomen door perMens.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de zorgcoördinatoren van een gebiedsteam:

West:

Marlene.Doest@vbscw.nl
0623003691

Noord:

Saskia.Foekens@vbscw.nl
0636333922

Zuid/Centrum:

Irma.Bonneveld@vbscw.nl
0623004214

Oost/Zuidoost:

Jane.Chintoe@vbscw.nl
0634595041

Nieuw West:

Mirte.Bunte@vbscw.nl
06-40702574

Evelien.van.der.Wal@vbscw.nl
06-40877977


Gezinnen

PerMens biedt op twee plekken noodopvang voor gezinnen: op het Atlantisplein (Oost) en op locatie Echtenstein in Zuidoost. Daarnaast bieden we deze gezinnen begeleiding in de ‘Omslagroute Amsterdam’, een traject met een woning op eigen naam als einddoel. De aanmelding voor noodopvang gezinnen verloopt via de GGD (020- 5555462).

Voor meer informatie:

alynda.braat@vbscw.nl
06-57304630