Medezeggenschap

Het recht om mee te praten en beslissen

Wij werken met en voor mensen. Dat we bij perMens medezeggenschap belangrijk vinden, spreekt dan ook vanzelf.

Naast het recht om mee te praten en mee te beslissen, betekent medezeggenschap voor ons ook: weten wat er speelt. Kennis van zaken hebben, handelen vanuit respect voor de ander. Je stem gebruiken om je mening, wens, voorstel of zorg uit te spreken. Op een opbouwende, kritische en betrokken manier omgaan met zaken die onze cliënten en collega’s aangaan.

Van discussie tot geheim genootschap: de rol van medezeggenschap bij perMens

Nog voordat medezeggenschap voor alle cliënten van zorg- en welzijnsinstellingen bij wet werd vastgelegd, praatten onze mensen al mee. Zo leidde bijvoorbeeld een discussie over het alcoholbeleid op een woonlocatie tot de oprichting van een ‘Geheim Genootschap’ van medewerkers en bewoners. Dit heeft de basis van cliëntmedezeggenschap in onze organisatie gelegd.

Een ander voorbeeld is Buurtkamer Kostelijk in Amsterdam Oud-West. Een zelfhulpgroep voor mensen met psychiatrische klachten stond aan de basis hiervan. Nog steeds houden de bezoekers zelf deze gastvrije en gezellige plek draaiende. Zo is een deel van ons huidige zorg- en dienstenaanbod op initiatief van onze cliënten ontstaan.

Iedereen doet ertoe

Medezeggenschap staat stevig bij perMens. Als een huis met veel kamers, waar mensen wonen met elk hun eigen mening en unieke verhaal. We luisteren naar elkaar, geloven in de kracht van samenwerking en staan open voor een ander geluid.

Vormen van medezeggenschap

  1. Cliëntparticipatie kent bij perMens drie georganiseerde vormen:
  2. De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers van perMens.

Cliënttevredenheidsonderzoek PAja!

PAja! ontstond in 2008 op een van onze woonlocaties voor jongeren. Dit onderzoek gaf hen zeggenschap over het reilen en zeilen op hun woonplek. Door zelf de voorzieningen en begeleiding te onderzoeken en beoordelen, hielpen ze deze verder te ontwikkelen en verbeteren. Inmiddels zetten we PAja! in bij de hele organisatie en daarbuiten: in meerdere steden gebruiken opvang-, zorg- en welzijnsvoorzieningen deze toegankelijke vorm van cliënttevredenheidsonderzoek.

Ideecafé

Tijdens het Ideecafé verzamelen we goede ideeën van bewoners, deelnemers van dagbesteding en medewerkers. De bedenkers nodigen we uit om hun ideeën te presenteren. Vervolgens gaan we op zoek naar manieren om de allerbeste ideeën waar te maken.

Lokale raden of kerngroepen

De lokale raden of kerngroepen vertegenwoordigen verschillende groepen mensen: de bewoners van woonlocaties, deelnemers van de dagbesteding en bezoekers van buurtkamers. Daarnaast hebben jongeren en mensen die ‘begeleid wonen’ een eigen kerngroep.

Een kerngroep is onafhankelijk. De vertegenwoordigers van kerngroepen brengen de zorgen, wensen en ideeën van hun achterban in kaart. Ook mensen die minder mondig zijn, kunnen via afgevaardigden van de kerngroep hun stem laten klinken.

Centrale medezeggenschapsraad (CMR)

De centrale medezeggenschapsraad (CMR) bestaat uit afgevaardigden van bovengenoemde kerngroepen. Deze raad houdt toezicht op het beleid van perMens door mee te denken met het bestuur en advies te geven. Naast adviesrecht heeft de CMR ook instemmingsrecht op bepaalde punten.

De overlegstructuur tussen de centrale medezeggenschapsraad, onze medewerkers en de organisatie is vastgelegd in een glashelder besluitvormingsmodel, waarin we alle fases van het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming) doorlopen. Ervaringsdeskundige en professionele ondersteuners verstevigen onze medezeggenschap op elk niveau.

Privacy en klachten
Hier vindt je meer informatie over hoe er bij perMens om wordt gegaan met de bescherming van de persoonsgegevens Privacy reglement cliënten.
Als je ergens ontevreden over bent en je kunt met een medewerker niet tot een oplossing
komen, dan kun je een klacht indienen. In de klachtenprocedure wordt beschreven hoe dit verloopt.

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit negen betrokken medewerkers die samen het personeel van perMens vertegenwoordigen en hun belangen behartigen.

De OR vergadert tweewekelijks met elkaar, één keer per maand met onze directeur en twee keer per jaar met de Raad van Toezicht en de directeur. Ook zet de ondernemingsraad zich in voor een stevige samenwerking met de centrale medezeggenschapsraad.