Visie Raad van Toezicht

PerMens heeft als zorgorganisatie een duidelijke maatschappelijke positie en missie. De Raad van Toezicht draagt deze een warm hart toe en stelt deze positie ook centraal bij het toezicht houden.

Wij onderschrijven als Raad van Toezicht de principes van de ‘Governancecode Zorg’. Dit gaat om algemene waarden als integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie, maar ook om economische, bedrijfsmatige waarden als doelgerichtheid en doelmatigheid. Gezien de maatschappelijke positie van perMens, hechten we als Raad van Toezicht ook aan publieke waarden als rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtvaardigheid.

Onze waarden en normen krijgen vorm en invulling in een proces van constante dialoog en wederzijdse beïnvloeding. Dit zijn onze uitgangspunten:

  • Wij zetten de maatschappelijk doelstelling van perMens voorop in ons handelen.
  • Wij zijn betrokken bij de organisatie, maar houden toezicht op gepaste afstand.
  • Wij houden proactief toezicht: we denken mee met de bestuurder en kijken als sparringpartner vooruit, vanuit een blik op het heden en verleden.
  • We dragen medezeggenschap hoog in het vaandel en hechten grote waarde aan participatie en adviezen van de Centrale Raad (CR) en Ondernemingsraad (OR).
  • Wij bewaken een goede rolhygiëne: de Bestuurder, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht hebben en spelen hun eigen, helder afgebakende rol. In elke fase van advies- of besluitvormingsprocessen zien we de unieke en waardevolle rol van iedere partner.
  • We communiceren open en met de juiste ‘tone of voice’. Want het is de toon die de muziek maakt. Onze interne en externe communicatie getuigt van een open aanspreekcultuur. We zijn eenduidig in de bedoeling, we communiceren gericht op samenwerking en gedeelde doelen enerzijds en met respect voor elkaars positie en rol in de samenwerking anderzijds.
  • Wij dragen bij aan een open cultuur waarin dilemma’s besproken worden. We bevorderen een sfeer waarin er geen angst is om te falen, waarin fouten gemeld en gecommuniceerd worden, zodat we er met zijn allen van kunnen leren.
  • We hechten waarde aan goed werkgeverschap. Zorgvuldigheid, vertrouwen, betrouwbaarheid en duidelijkheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.
  • We willen op professionele, deskundige en zelfkritische wijze toezicht houden. We besteden aandacht aan de evaluaties van vergaderingen en bewaken de Raad van Toezicht als geheel, alsook de samenstelling en bijhorende selectieprocedures. We kijken scherp naar verschillende vormen van individuele en gezamenlijke deskundigheidsbevordering.